Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wiązowna.  Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym prowadzeniu działań związanych z rewitalizacją. Na forum Komitetu możliwe jest prowadzenie dyskusji na temat planowanych rozwiązań, sposobu realizacji projektów oraz ewaluacji realizowanych zadań. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a mieszkańcami.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej i dostarczenie do Urzędu w terminie do dnia 25 października 2016 r.