Kategorie

26 stycznia 2018 roku Sejm przyjął projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP – klikając tutaj przeczytasz cały projekt.

Projekt ten jest uzupełnieniem regulacji zawartych w uchwalonej również w styczniu ustawie Prawo przedsiębiorców (więcej informacji tutaj)

Przedsiębiorców czeka szereg zmian, które mają usprawnić i uprościć funkcjonowanie CEIDG, najważniejsze z nich to:

  • przedsiębiorca będzie miał prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony, a jej wznowienie nastąpi automatycznie po upływie wskazanego przez niego terminu (obecnie dopuszczalny okres wynosi co do zasady maksymalnie 24 miesiące)
  • przedsiębiorcy uzyskają możliwość ujawnienia w systemie teleinformatycznym danych na temat swoich pełnomocników, prokurentów oraz zarządu sukcesyjnego
  • w zakresie zmian organizacyjnych rejestr zostanie podzielony na dwa działy: dane ewidencyjne przedsiębiorcy oraz dane informacyjne przedsiębiorcy
  • zmiany danych z pierwszej grupy, takich jak: informacje o zawieszeniu, rozpoczęciu, zaprzestaniu wykonywania działalności, będą mogły zostać zgłoszone przez przedsiębiorcę w dowolnym terminie
  • w odniesieniu do zmiany danych ewidencyjnych, takich jak: imienia i nazwiska przedsiębiorcy, obywatelstwa, danych kontaktowych, przedmiotu działalności termin na zgłoszenie zostanie zachowany i wyniesie 7 dni od dnia zmiany danych (tak jak do tej pory)
  • zmniejszy się także, w porównaniu z poprzednimi regulacjami, zakres danych podlegających wpisowi, a niezwiązanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą i niemających istotnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca nie będzie musiał we wniosku o wpis podawać m.in. daty urodzenia oraz informacji o małżeńskim ustroju majątkowym.