Kategorie

Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązowna przyjmuje się dzieci zamieszkałe na jej obszarze. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc w placówkach, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria dodatkowe, ustalone przez organ prowadzący, które określa podjęta uchwała.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązuje zasada rejonizacji. Szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko mieszkające w jej obwodzie. Zasada rejonizacji nie jest stosowana restrykcyjnie, a jeżeli rodzice chcą posłać dziecko do szkoły w innym obwodzie, mogą to zrobić zgodnie z prawem. Warunkiem uzyskania zgody szkoły docelowej jest posiadanie przez nią wolnych miejsc oraz spełnienie przez kandydata kryteriów sformułowanych przez organ prowadzący.

W przypadku gimnazjum posiadającego klasy dwujęzyczne nie obowiązuje rejonizacja, a zasadniczym kryterium branym pod uwagę są szczególne predyspozycje uczniów, to jest odpowiednio: wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych. Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego uwzględniane są wyniki ze sprawdzianu oraz inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.