Kategorie

Ostatnią sesję w tym roku zaplanowaną na 19 grudnia radni poświęcą głównie budżetowi gminy na 2018 rok. Projekt zakłada dochody na poziomie 84 805 187,65 zł, a wydatki 90 792 937,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 24,4 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2017 r. o 12,3%. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26,4 mln zł. Planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł. Reszta pochodzić będzie bezpośrednio z naszych podatków. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o 7,9% w stosunku do 2017 r.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 24 mln zł:
• ścieżki rowerowe 6,8 mln zł
• systemowa modernizacja placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 7,45 mln zł
• modernizacja i budowa dróg prawie 4 mln zł,
• budowa kanalizacji i wodociągów 1,7 mln. zł,
• budowa świetlic około 1,4 mln zł,
• Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł.
• oświetlenie uliczne 900 tys zł.
• Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Ponad 1,7 mln zł planujemy przekazać Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy jest komunikacja (ZTM i L), na którą planujemy wydać o 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku tj. jest 2,5 mln zł. Wiąże się to z planami uruchomienia nowej linii lokalnej „L” na trasie Michałówek – Izabela – Zakręt – Sulejówek. Natomiast na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydamy prawie 557 tys. zł. Będzie to o 14,76% więcej w stosunku do tego roku. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego, dzielonego przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli na tegorocznych zebraniach, wykazane zostały w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”. Radni zajmą się też ustaleniem przebiegu istniejących dróg gminnych, co pozwoli ustalić jednoznacznie ich przebieg oraz zmianami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, które uelastycznią wymogi dotyczące miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy!

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.