Kategorie

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajmą się na majowej sesji, będą te dotyczące absolutorium dla wójta, czyli kwestii wykonania budżetu za 2017 rok. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

Radni pochylą się też nad zmianami budżetowymi, które jeśli zostaną przyjęte pozwolą na:

  • Zwiększenie wysokości środków o kwotę 100.000,00 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Warszawa+”, czyli dofinansowania biletów miesięcznych dla mieszkańców;
  • Wprowadzenie nowych zadań „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców).

Radni będą głosowali nad dwoma projektami w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Ponadto radni zajmą się deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, którą trzeba dostosować do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz dopłatami do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna, gdzie proponuje się by dopłaty pozostawić na tym samym poziomie, co w pierwszej połowie 2018 roku.

Ważną pozycją będzie również uchwalenie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określi działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady. Od tej sesji rozpoczynamy transmisję obrad na żywo. Sesja odbędzie się 29 maja, o godz. 16.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]