Kategorie

Przed przerwą wakacyjną radni będą zajmować się 12 uchwałami. Najważniejsza z nich to uchwała budżetowa, w której planuje dokonać się zmian wynikających z dynamicznej koniunktury na rynku oraz zmianami zakresu wykonywanych prac. Ponadto planuje się wprowadzić nowe zadania:

  • „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci Kanalizacyjnej Zagórze – Majdan” w związku z koniecznością budowy kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Zagórzu (142 tys. zł);
  • „Bezpieczna „Przystań” realizowane z udziałem środków UE, które zakłada powstanie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, klubu młodzieżowego, rozszerzenie oferty działających już świetlic w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz wsparcie rodziców tych dzieci. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 (1.391.6886,20 zł);
  • „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” na lata 2018 – 2020 (39,5 tys. zł) oraz zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin” na lata 2018-2019 (8 tys. zł);
  • „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” na lata 2019 – 2021 (224.444 zł). Zabezpieczenie wkładu własnego z planowanej dotacji z RPO WM na digitalizację archiwów gminnych.
  • Budowa świetlicy wiejskiej w Radiówku w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich” na lata 2019-2021 (480 tys. zł).

Radni będą głosować również nad wyrażeniem zgody na nabycie działki pod świetlicę w Gliniance i nabyciem udziałów w drodze na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie oraz przejęciem w zarząd od powiatu drogi 2702W, na odcinku ul. Asfaltowej i Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Postępu w Izabeli, na którym planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 czerwca o godz. 17.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]