Kategorie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,”Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.09.2017 r. do 9.10.2017 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. Jest to drugie wyłożenie planu spowodowane przede wszystkim uwzględnieniem uwag złożonych po I wyłożeniu planu i zmian w ewidencji gruntów wraz aktualizacją mapy, na której wykonany jest rysunek planu.
Projekt planu dostępny również będzie od 18 września w BIP Wiązowna w zakładce „Planowanie przestrzenne/projekty planów”.

Zapraszamy na dyskusję publiczną w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy od godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko – do dnia 30.10.2017 r., na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna).

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”j.lipska@wiazowna.pl”]