Kategorie

Kolejne zmiany w przepisach ustawy o ochronie przyrody!

11 maja 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie 17 czerwca 2017 r.
Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację ustawy, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na należących do nich nieruchomościach pod warunkiem, że wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W dalszym ciągu usuwanie drzew będzie zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia, jednak obowiązkowe będzie dokonanie w urzędzie gminy zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
Nie będzie to dotyczyło krzewów.

Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
– 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik urzędu gminy dokona oględzin drzewa. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu. Co istotne, drzewo powinno zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – w przypadku nieruchomości położonej na terenie naszej gminy – Wójt Gminy Wiązowna, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia w formie decyzji na usunięcie drzew zależał będzie od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie w formie decyzji będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
– 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.