Kategorie

Na terenie naszej gminy od kilku miesięcy trwa proces wykupowania nieruchomości pod budowę dróg ekspresowych i związanej z nimi infrastruktury. Często dzwonią Państwo do nas z pytaniem o procedurę wykupowania nieruchomości. Przypominamy zatem zasady wykupu. Jednocześnie polecamy kontakt z Wydziałem Planowania Przestrzennego, a w razie potrzeby z prawnikiem, który dyżuruje w urzędzie i służy bezpłatną pomocą.

Wyceny i odszkodowania

Tryb postępowania:
1. Zawiadomienie właścicieli o wszczęciu postępowania.
2. Wybór rzeczoznawców w drodze przetargu.
3. Rzeczoznawca zawiadamia o wizji w terenie (jeśli nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona – właściciel nie musi być obecny).
4. Zawiadomienie właścicieli o wykonanej wycenie; należy się z nią zapoznać, można wnieść uwagi – rzeczoznawca dokonuje analizy i ewentualnie koryguje wycenę.
5. Wojewoda wydaje decyzję o odszkodowaniu, od której można wnieść odwołanie.

Ogólne zasady i informacje:
1. Wycenie podlega nieruchomość według stanu w dacie wydania ZRID.
2. Rzeczoznawca bierze pod uwagę przy sporządzaniu wyceny:
– średnie ceny porównywalnych nieruchomości z aktów notarialnych z ostatnich 2 lat – przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych,
– inne indywidualne uwarunkowania danej nieruchomości, a sposób wyceny określają ściśle przepisy prawa.
3. Korzystne jest wykonanie dokumentacji własnej dotyczącej działki, zebranie pozwoleń, dokumentów o powierzchni i kubaturze obiektu, projektów budowlanych, dokumentacji fotograficznej obiektów trwale związanych z gruntem i wszystkich elementów zagospodarowania działki, w tym istniejących nasadzeń, jako materiału dowodowego dla rzeczoznawcy.
4. W przypadku terenów zadrzewionych, naliczenie odszkodowania za drzewa rosnące na terenie nieruchomości powoduje konieczność ich pozostawienia.
5. W przypadku sadów wycenie podlega osobno grunt, osobno drzewa owocowe.
6. Do właściciela należy rozwiązanie umów z dostawcami mediów: zakładem energetycznym, gazownią, zakładem wodociągów,
7. Właściciel może ustanowić najbliższego członka rodziny (rodzice, dzieci, współmałżonek) jako pełnomocnika w postępowaniu bez potwierdzenia tego aktem notarialnym, ale zwykłym pismem i bezpłatnie. Jeżeli pełnomocnikiem jest inna osoba, niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika aktem notarialnym.
8. Inwestorem i płatnikiem odszkodowań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
9. Odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo na podane konto i nie podlega opodatkowaniu.
10. Istnieje możliwość wypłacenia zaliczki do wysokości 70% ustalonej kwoty.
11.GDDKiA posiada środki na opłacenie wynajęcia lokali mieszkalnych dla osób opuszczających swoje domy na czas bezpośrednio po ich opuszczeniu.
12. Czas od decyzji ZRID do otrzymania pieniędzy na konto wynosi orientacyjnie 6 miesięcy
13. Za wydanie całej nieruchomości w terminie 30 dni od daty wydania ZRID przysługuje dodatkowe 5% ustalonej kwoty.
14. Przejęcie nieruchomości następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
15. Wydanie nieruchomości nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego jej opuszczenia. Termin ustala się odrębnie w drodze porozumienia, biorąc pod uwagę faktyczne wejście na teren przez wykonawcę robót.

Wydział Planowania Przestrzennego:
Jolanta Lipska
 – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”j.lipska@wiazowna.pl„]

Zapisy do prawnika:
Sekretariat wójta: pok. 205
tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl