Kategorie

Na sesji absolutoryjnej radni obradowali w szkole w Malcanowie, która była główną inwestycją realizowaną w ubiegłym roku. Na inwestycje w infrastrukturę publiczną wydaliśmy 15 769 110,68 zł, tj. 23,14% wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym. Nigdy przedtem nasza gmina nie wydała tyle na remonty i rozbudowy w ciągu 12 miesięcy. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, co oznacza, że nasze wspólne pieniądze wydane zostały zgodnie z przyjętą polityką i długofalową wizją rozwoju gminy. Absolutorium wójtowi Januszowi Budnemu zostało udzielone jednogłośnie przy pełnym składzie 15 radnych. Wójt podziękował za owocną współpracę radnym i sołtysom podkreślając, iż zgoda i wzajemne zrozumienie są podstawą sprawnego i skutecznego działania. Wniosek do rozpatrzenia na przyszłość przedstawiła przewodnicząca rady Renata Falińska odnośnie do przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wskazała, że i w tej materii musi być ścisła współpraca między placówkami. Życzenia i kwiaty dla wójta oraz wiele ciepłych słów od radnych za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu zakończyły pierwszą cześć sesji.

W kolejnej części radni przyjęli dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 88500 zł, którą wykorzystamy na bieżące funkcjonowanie Domu Senior +  w Woli Karczewskiej. Wyrazili zgodę na przesunięcie środków w budżecie OSP Malcanów, na zakup lekkiego samochód, który pomoże w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Strażacy część pieniędzy zebrali sami. 20 tys. zł przesunięte zostanie ze środków na gotowość bojową. Dodatkowe środki radni przyznali Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na utwardzenie ul. Sosnowej w Emowie. Ulica będzie utwardzona płytami betonowymi. Koszt inwestycji to 80 tys. zł.

Od 1 września zostanie ujednolicony system pobiera opłat za obiekty użyteczności publicznej. Teraz niektóre szkoły w naszej gminie pobierają opłaty za wynajem np. sali gimnastycznej, inne szkoły tego nie robią. Opłaty od 1 września będą pobierane we wszystkich szkołach. Będzie to zwrot kosztów eksploatacyjnych za salę czy sprzęt. Nie znaczy to jednak, że organizacje, które dziś współpracują z gminą, czyli np. nasze kluby sportowe, będą ponosiły dodatkowe koszty. Gmina przekaże tym organizacjom dotacje celowe na wynajem przestrzeni. Jednolity system poboru opłat pozwoli za to na udostępnianie powierzchni także innym instytucjom czy grupom mieszkańców. Równe zasady w dostępie do wspólnych przestrzeni pozwolą na prowadzenie większej liczby ciekawych zajęć. Radni przychylili się do wniosku mieszkańców Izabeli i nadali nazwę ul. Postępu głównej drodze przechodzącej przez wieś.

Na sesji nie zabrakło również uroczystych chwil „Tytuł zasłużony dla Gminy Wiązowna” otrzymała artysta plastyk Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska. Na zakończenie było zwiedzanie nowo wybudowanej hali sportowej, która zakończyła etapowo realizowaną inwestycję rozbudowy szkoły w Malcanowie. Koszt inwestycji wyniósł prawie 14 mln zł. Zapraszamy 23 czerwca na godz.14.00 na uroczyste otwarcie hali.

Poniżej prezentacja o budżecie za 2016 r.