Kategorie

Zarządzeniem Nr 125.677.2018 z dnia 23.08.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Wiązowna.

Zadanie nr 1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Zadanie nr 2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin.

Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach:

  1. Na wsparcie zadania nr 1 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 4.000,00 zł w roku 2018, kwotę 18.500,00 zł w roku 2019 oraz kwotę 17.000,00 zł w roku 2020.
  2. Na wsparcie zadania nr 2 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 3.000,00 zł w roku 2018 oraz kwotę 5.000,00 zł w roku 2019.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.09.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.