Kategorie

Rada Gminy podjęła uchwałę ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Wiązowna (sołectw).

Projekty statutów sołectw i osiedli zostały opracowane przez doraźną Komisję ds. opracowania statutów sołectw i osiedli. Obowiązujące dziś statuty są niedopasowane do zakresu działań sołectw i obowiązującego dziś prawa.

Podstawowe zmiany w statutach to:

1) określono granice i obszar jednostek pomocniczych;
2) w opisie zadań jednostki pomocniczej oraz określenia sposobu ich realizacji, poprzez ich większe uszczegółowienie oraz rozszerzenie;
3) uszczegółowienie kompetencji zebrania wiejskiego;
4) w zakresie liczby osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwołanie zebrania z 1/10 na 5% ;
5) nadanie uprawnień Wójtowi do zwołania zebrania w szczególnych przypadkach;
6) uszczegółowiono terminy powiadamiania mieszkańców o terminach zebrań;
7) uszczegółowiono zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz określono zasady głosowania;
8) ustalono zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych;
9) uszczegółowiono zasady gospodarowania mieniem i gospodarką finansową sołectwa/osiedla, w tym funduszu sołeckiego;
10) wprowadzono zapisy dotyczące nadzoru i kontroli na działalnością organów sołectwa/osiedla.

Głównym celem projektowanych rozstrzygnięć jest usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych oraz stworzenie możliwości do większego zaangażowania mieszkańców w życie zamieszkiwanej jednostki, a także kształtowanie postaw obywatelskich.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji przez Wójta. Wtedy będzie można zapoznać się z projektami statutów i wypowiedzieć się na temat proponowanych zmian i rozwiązań. To będą pierwsze konsultacje przeprowadzone na podstawie nowych zasad. Będą proste i przejrzyste.