Kategorie

Decyzję zezwalającą na budowę węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S 2 i S 17 do autostrady A2 wydał Wojewoda Mazowiecki. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy budowy w sumie ok. 3,5 km odcinków dróg ekspresowych S 17 (1, 94 km)  i S 2 (1, 54 km). Węzeł „Lubelska” zlokalizowany jest w gminie Wiązowna. Projekt zakłada m.in.: budowę 2 jezdni z 3 pasami ruchu, ekranów akustycznych i odwodnienia. Dodatkowo przebudowana zostanie droga gminna oraz wybudowane m.in.: drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i oświetlenie drogowe.

Budowa węzła umożliwi ruch w kierunku Terespola (A-2),  Białegostoku (S-8), Lublina (S-17) oraz przez Południową Obwodnicę Warszawy (S 2), przyczyni się także do połączenia z węzłem Konotopa autostrady A-2.

Decyzja otrzymała tzw. ,,rygor natychmiastowej wykonalności”, co znaczy, że 19.08.2016 r.  wydzielone zostały działki pod inwestycję i z mocy prawa stały się  własnością Skarbu Państwa. Decyzje o odszkodowaniach wydane zostają w ciągu 60 dni od daty wydania ZRiD.

Zgoda na wydanie nieruchomości w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRiD skutkuje powiększeniem kwoty odszkodowania o 5% (należy złożyć/przesłać oświadczenie do GDDKiA, ul. Mińska 25 w Warszawie).

Inwestorem i płatnikiem odszkodowań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie. Odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo na podane konto i nie podlega opodatkowaniu. Istnieje możliwość wypłacenia zaliczki do wysokości 70% ustalonej kwoty. GDDKiA posiada środki na opłacenie wynajęcia lokali mieszkalnych dla osób opuszczających swoje domy na czas bezpośrednio po ich opuszczeniu. Przejęcie nieruchomości następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wydanie nieruchomości nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego jej opuszczenia.
Termin ustala się odrębnie w drodze porozumienia, biorąc pod uwagę faktyczne wejście
na teren przez wykonawcę robót.

Nasi urzędnicy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące procedur przy tej inwestycji. Bezpłatnych porad udziela również prawnik dyżurujący w urzędzie.

Jolanta Lipska – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”j.lipska@wiazowna.pl”]

Zapisy na porady u prawnika:
sekretariat: tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”sekretariat@wiazowna.pl”]