Kategorie

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przypominamy, że 30 września 2017 roku upływa termin ostatniej już w tym roku trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 30 września 2017 roku przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Nie wpłacenie opłaty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłat można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

W terminach do dnia: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.