Kategorie

Poszukujemy osób chętnych do objęcia stanowiska dyrektora przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19.

Oferty na powyższe stanowisko muszą zawierać m.in.:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19” (z dopiskiem „nie otwierać”) w terminie do 10 sierpnia 2018 roku:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania, albo
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.