Kategorie

Jeśli zmieniłeś adres zamieszkania, ale nadal pozostajesz właścicielem gruntów lub nieruchomości na terenie naszej gminy, podaj swój nowy adres w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przy Starostwie Powiatowym w Otwocku – Wydział Geodezji i Kartografii ul. Komunardów (tel. 22 788 15 34, email: geodezja@powiat-otwocki.pl). To ważne przede wszystkim dla Ciebie! Bez nowego adresu nie będziemy mogli dostarczyć Ci wielu informacji dotyczących inwestycji sąsiadujących z Twoją nieruchomością.

Teraz, gdy na terenie naszej gminy rozpoczynają się prace przy budowie tras A2 i S17 oraz Węzła Lubelska, kontakt z właścicielami nieruchomości w pobliżu tych dróg jest szczególnie ważny. Z bazy starostwa, o której mowa wyżej, korzystają wszystkie instytucje zaangażowane w proces budowy. My także. Dlatego aktualizacja danych w starostwie to jedyny sposób, żeby ważna korespondencja mogła dotrzeć do zainteresowanych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany adresu należy zgłosić w terminie 30 dni licząc od dnia ich zaistnienia. Oprócz wymienienia danych, właściwe jest podanie również numeru działki lub numeru jednostki rejestrowej, której jest się właścicielem oraz określenie jej położenia /miejscowość, gmina, powiat/. Do wniosku zaleca się dołączenie kserokopii dowodu osobistego z aktualnymi danymi osobowymi i adresowymi. Wniosek o zgłoszenie zmian danych do Ewidencji Gruntów i Budynków można pobrać ze strony www.powiat-otwocki.pl.