Kategorie

Poszukujemy osoby do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Szczegóły naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Administracyjnym:

Wymagania niezbędne m.in.:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.);
 2. wykształcenie średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Atutem będzie:

 1. wykształcenie w kierunku informatycznym;
 2. doświadczenie w pracy;
 3. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego;
 2. nadzór i usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego;
 3. zarządzanie serwerem wewnętrznej poczty elektronicznej;
 4. instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych;
 5. współpraca z firmami zewnętrznymi, kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym (z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail), w terminie do dnia 07.08.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 6/2018.

Szczegółowa oferta pod tekstem.