Kategorie

Po przerwie wakacyjnej radni spotkają się na sesji 28 sierpnia, na której będą debatować nad 22 projektami uchwał. Wśród nich znajdą się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Kolejne trzy projekty dotyczą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, które pozwolą ustalić przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określić sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Radni pochylą się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Przygotowany projekt uchwały wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe i usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad będzie także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która da prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni będą decydować o zasadach współpracy z NGO, zawartych w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd projekt został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Przyjęcie kolejnej uchwały – Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 – pozwoli na efektywne działania na rzecz osób starszych. Przedmiotem obrad będzie również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 28 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Więcej informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]