Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji.

Wymagania niezbędne m.in.:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 3. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustawy z zakresu procesu inwestycyjnego w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe m.in.:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 19.07.  2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2018.

Więcej informacji poniżej.