Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja projektu  pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.

Centrum Aktywności Lokalnej ma być miejscem dla prężnie działającego ośrodka spełniającego w gminie cele kulturalne, edukacyjne, społeczne. Realizacja zadania polega w szczególności na dostosowaniu obiektu kubaturowego do możliwości prowadzenia w/w działań oraz odnowę infrastruktury w celu zapewnienia przyjaznego dla mieszkańców miejsca. Dokumenty dotyczące naboru partnera