Kategorie

Szanowni Państwo

Poniżej oferta szkolenia dla osób zainteresowanych współpracą finansową z samorządem gminnym w 2017 r. i latach kolejnych, tworzących organizacje pozarządowe, działających w NGO lub nimi zarządzających. Szkolenie odbędzie się 10 grudnia br. w godzinach 10.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Szkolenie jest bezpłatne. Limit miejsc: 20 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, a prowadzącym jest radca prawny i trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju.

Program szkolenia:

1. Dotacje – istota i podział
2. Zadania publiczne a dotacja – rola NGO
3. Źródła prawa
4. Źródła finansowania działalności NGO
4.1. Środki własne
4.2. Środki pochodzące z dotacji
4.3. Pozostałe (wpłaty, sponsorzy)
4.4. „Granty na granty”
5. Konkurs
5.1. Ogłoszenie
5.2. Komisja
5.3. Wybór oferty
6. Tryb pozakonkursowy
6.1. „Małe dotacje” – ograniczenia w stosowaniu
6.2. Sytuacje nadzwyczajne
7. Umowy o wsparcie albo powierzenie wykonania zadania publicznego
7.1. Wymagania odnośnie formy i treści umowy
7.2. Wzór umowy (rozporządzenie) – znaczenie i modyfikacje
7.2.1. oferta uproszczona
7.2.2. nowe wzory oferty, umowy, sprawozdania – wprowadzenie
7.2.3. rola wzorca – omówienie
7.2.4. zmiany we wzorach – znaczenie i objaśnienie
7.2.4.1. termin realizacji zadania a termin wydatkowania dotacja
7.2.4.2. obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach
realizacji zadania
7.2.4.3. dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków
7.2.4.4. kary umowne
7.2.5. oferta – harmonogram – sprawozdanie
7.3. Rozwiązanie lub zmiany umowy (aneksy)
8. Obowiązki i reżim odpowiedzialności podmiotów korzystających z dotacji celowych
8.1. Obowiązki związane z korzystaniem z środków publicznych
8.2. Dostęp do informacji publicznej
8.3. Dokumentacja wykorzystania dotacji
8.4. Sprawozdania – terminy składania, zawartość i znaczenie
9. Weryfikacja wykorzystania dotacji
10. Ulgi w spłacie dotacji przypadającej do zwrotu.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia na adres: m.bialek@wiazowna.pl
Jednocześnie informujemy, że zostały ogłoszone konkursy ofert na 2017 r. – zapraszamy do składania ofert: https://tuwiazowna.pl/otwarte-konkursy-ofert/