Kategorie

Zostań współtwórcą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego!
Weź udział w dialogu technicznym i pomóż nam stworzyć „Diagnozę działalności eksportowej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu WOF”.

Przedsięwzięcie pn.: „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” zakłada rekrutację i przygotowanie firm  z poszczególnych branż i specjalizacji, do opra­cowania i wdrażania  nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodo­wienia (szkolenia, konsultacje, opracowanie lub rozwinięcie strategii rozwoju eksportu dla  każdego przedsiębiorcy). Kolejnym elementem będzie udział tychże przedsiębiorców w wydarzeniach zagranicznych (targi, misje gospodarcze, konferencje, wizyty studyjne), w wybranych krajach, którym towarzyszyć  będą działania promocyjne (publikacje prasowe, reklama na portalach  bran­żowych, broszury informacyjne o przedsiębiorstwach, etc.)

Projekt koncentruje się na Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
działają­cych w obszarze sześciu inteligentnych specjalizacji regionu
mazowieckiego:

1) sektor chemiczny
2) sektor medyczny
3) sektor rolno-⁠spożywczy
4) sektor energetyczny
5) sektor IT
6) sektor kreatywny