Kategorie

Na styczniowej sesji (31.01.) radni podjęli 22 uchwały. Wszystkie jednogłośnie. Szereg uchwał, dotyczyło remontów i budowy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy.

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej i rzeczowej na ten właśnie cel. Dwie największe inwestycje, to kontynuacja modernizacji drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi nieruchomości za 56 tys. zł. Na podstawie, której zostanie wykonany brakujący odcinek ul. Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. Druga ważna inwestycja to wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej w Gliniance. Przewidywany koszt to 350 tys. zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej etapami od 2016 r., która przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Malcanowie i szkoły w Gliniance.

Radni, jak co roku, podjęli uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Więcej o tej sprawie będziemy pisali w lutowym numerze miesięcznika „Powiązania”.
Radni zdecydowali o pozostawieniu na tym samym poziomie co w roku 2017 opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. Bosmańską). To bardzo istotny dokument, który pozwoli rozwijać na tym terenie duże inwestycje, a tym samym w przyszłości zwiększać przychody podatkowe gminy. Plan jest istotny także dla właścicieli nieruchomości na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową. Powstający plan uwolni te tereny pod nowe inwestycje.

Radni zajęli stanowisko, w którym wyrazili wolę przeznaczenia działki nr 195 o pow. 0,33 ha w Wiązownie pod budowę nowego Posterunku Policji oraz o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu gminy w bieżącym roku do 300 tys. zł oraz 1 mln. zł do 2020 roku. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w związku z rozbudową dróg krajowych, autostrady a także budową centrum handlowego.

Na Sesji obecni byli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którzy przedstawili plany budowy linii wysokiego napięcia od Kozienic do Miłosnej, która ma zastąpić istniejącą linię. Wymienione zostaną wysłużone słupy na nowe i smukłe dzięki czemu przewody będą wyżej zawieszone oraz stare przewody na nowoczesne (trójwiązkowe) zmniejszające hałas. O spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami będziemy informować na bieżąco.

Natomiast reprezentanci Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawili zmiany w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady, pok.207. Sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!