Kategorie

Dyrektor Oświaty Gminnej ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości
w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2) wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
7) znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) preferowane wykształcenie ekonomiczne,
2) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
3) znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Księgowość Optivum, Inwentarz Optivum i Płace Optivum oraz SIGMA,
4) znajomość planu kont, klasyfikacji budżetowej i wydatków strukturalnych oraz zasad sprawozdawczości budżetowej,
5) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność w czasie spiętrzenia prac, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta pracy nr 2/2017 Oświata Gminna – księgowość” w terminie do 12 września 2017 r. do godz. 16.00 w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59 , pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej.

Więcej informacji w załączeniu.