Kategorie

Projekt budżetu na 2018 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, był gotowy na 15 listopada. W tym dniu trafił do rady gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Odpowiedzialnym za opracowanie projektu budżetu jest wójt, a oceną projektu zajmuje się Komisja Budżetowa i pozostałe komisje. Uchwalenie budżetu przez radę planowane jest podczas grudniowej sesji.

Dochody planowane są na poziomie 84 805 187,65 zł, a wydatki 90 792 937,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 24,4 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2017 r. o 12,3%. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26,4 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o 7,9% w stosunku do 2017 r.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 24 mln zł. Na ścieżki rowerowe wydamy 6,8 mln zł. Na systemową modernizację placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 7,45 mln zł. Ponadto wydamy na modernizację i budowę dróg (prawie 4 mln zł), na budowę kanalizacji i wodociągów (1,7 mln. zł), na budowę świetlic (około 1,4 mln zł), na Duchnowski Dom Kultury (500 tys. zł.) a na oświetlenie uliczne i Gminne Centrum Kultury po 900 tys. zł.

Ponad 1,7 mln zł planujemy przekazać Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy jest komunikacja (ZTM i L), na którą planujemy wydać o 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku tj. jest 2,5 mln zł. Wiąże się to z planami uruchomienia nowej linii lokalnej „L”. Natomiast na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydamy prawie 557 tys. zł. Będzie to o 14,76% więcej w stosunku do tego roku.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego, dzielonego przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli na tegorocznych zebraniach, wykazane zostały w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”. Sprawdź na co wydajemy nasze wspólne pieniądze. Zapraszamy do lektury.
Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej