Kategorie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nasz samorząd – jak wszystkie pozostałe w kraju – był zobowiązany do przygotowania projektu budżetu na kolejny rok. Odpowiedzialnym za to zadanie jest wójt gminy, który opracował projekt budżetu oraz przekazał go radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do oceny projektu budżetu przystąpiła już Komisja Budżetowa oraz pozostałe komisje, a uchwalenie budżetu planowane jest podczas grudniowej sesji Rady Gminy Wiązowna.

Dochody planowane są na poziomie 69 074 288 zł, a wydatki 72 116 043 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 21,7 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2016 r. o 13,7%. Budżet gminy po stronie wydatków to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 21,9 mln (planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 12 mln zł), oraz inwestycje, planowane na 13,3 mln zł. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 15,7 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o 5,5% w stosunku do 2016 r.

To, co najbardziej interesuje mieszkańców, to wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Wśród nich priorytetem jest modernizacja i budowa dróg (3,5 mln), a także budowa kanalizacji i wodociągów (1,9 mln). Najważniejszym zadaniem będzie dokończenie budowy szkoły w Malcanowie (1,5mln), gdzie pozostanie do dokończenia hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej (samo boisko ma wymiary 40 x 20 m, a także strefy bezpieczeństwa po ok. 3 m). Ponad 1,8 mln zł planujemy przekazać Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. A 2,6 mln przeznaczone jest na modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych, będące zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Zabezpieczono także środki z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z budżetu UE. Wśród nich jest m.in. 0,9 mln zł na zadanie „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, które zakłada budowę ścieżki rowerowej od granicy z Józefowem do granicy z gminą Halinów, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721.  Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy, jest utrzymanie transportu zbiorowego (linie ZTM i „L”), na które planowane jest 1,85 mln zł. Natomiast na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydamy prawie 1,4 mln zł, w tym ponad 300 tys. zł na Wiązowskie Centrum Usług Społecznych, tworzone w ramach programu RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Gmina Wiązowna pozyskała na Wiązowskie Centrum Usług Społecznych ponad 1,5 mln zł – okres realizacji 2017-2018 rok.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego, dzielonego przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli na tegorocznych zebraniach, wykazane zostały w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”. Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=162295