Kategorie

Podczas zawierania umowy najmu warto być dobrze poinformowanym i posiadać możliwie pełną wiedzę. Prawidłowo sporządzona umowa pozwala na spokojne korzystanie z wynajmowanego mieszkania oraz bezkonfliktowe rozstanie się z właścicielem po jej rozwiązaniu.

Umowa najmu powinna zawierać:

  1. oznaczenie stron umowy wraz z adresem zameldowania, numerami dowodów osobistych, PESEL lub NIP;
  2. dokładne informacje o przedmiocie najmu, czyli oznaczenie rzeczy, która będzie oddana w najem. Jeżeli będzie to mieszkanie, to należy wskazać: miejscowość, ulicę, numer lokalu, liczbę pomieszczeń i opis wyposażenia. W związku z opisem przedmiotu najmu wynajmujący powinien złożyć oświadczenie, iż jest właścicielem mieszkania lub podmiotem uprawnionym do dysponowania lokalem na innej podstawie;
  3. wysokość czynszu. Przez czynsz zazwyczaj rozumie się opłatę za wynajem mieszkania, jednak można tu również uwzględnić jeszcze opłaty wynikające z bieżącej eksploatacji, które pokrywane będą z kieszeni najemcy (energia elektryczna, gaz, telefon, Internet itd.);
  4. terminy i sposób płatności czynszu oraz ewentualnych opłat dodatkowych. W umowie musi być wskazany termin płatności wszelkich opłat np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz forma płatności, np. przelew na rachunek bankowy;
  5. określenie czasu trwania umowy i ewentualnie okres wypowiedzenia. Należy pamiętać, że podpisując umowę na czas nieoznaczony i przy braku uzgodnień dotyczących terminów wypowiedzenia stosuje się terminy ustawowe. W umowie zawartej na czas określony należy wskazać początkowy i ostatni dzień trwania umowy;
  6. do umowy można dodać dodatkowy załącznik, który będzie zawierał opis stanu technicznego lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu), a także wskazania liczników, spis pozostawionych urządzeń AGD i RTV, mebli etc. Szczegółowość protokołu zapewnia nam bezpieczeństwo przy późniejszym rozliczeniu kaucji po zakończeniu umowy najmu;
  7. wysokość kaucji, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia przed potencjalnie możliwymi stratami materialnymi w lokalu;
  8. podpisy stron. Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powyżej wskazane zostały najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy najmu. Nie sposób jednak w jednym artykule wymienić wszystkich, mających bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa wynajmu. Należy pamiętać, że dla spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.