Kategorie

Czekamy na oferty pracy osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 26.10.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 7/2017.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego
pok. 211
tel. 22 512 58 34
email: a.karwowska@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”a.karwowska@wiazowna.pl”]

Więcej informacji w ofercie pracy poniżej.