Kategorie

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” ogłasza konkurs na stanowisko terapeuty zajęciowego. Wymiar etatu: ½, umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2018 r., miejsce wykonywania pracy:  Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6, 05 – 408 Glinianka.

I. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej,
 3. preferowane wykształcenie wyższe o specjalności Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego lub wykształcenie wyższe na kierunku/w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskany tytuł licencjata.
 4. min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
 2. zaangażowanie, dobra organizacja pracy,
 3. kreatywność,
 4. dyspozycyjność,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 6, 05-408 Glinianka, w terminie do dnia  4.11.2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej”.

Więcej informacji w załączeniu.