Kategorie
Podnoszenie ziemi na działce

Właściciel przyjmując masy ziemne w dowolnej ilości na swoją nieruchomość może działać niezgodnie z przepisami. Zasady gospodarowania masami ziemnymi określa m.in. ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przepisy prawa jasno określają, co jest odpadem, a co odpadem nie jest. Według art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach do odpadów nie zalicza się m.in. niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. I to jest kluczowe. Każdy inny rodzaj ziemi przywieziony na nieruchomość z zewnątrz należy traktować jako odpad.

Właściciel przyjmujący na teren swojej nieruchomości ziemię, pochodzącą z innego źródła niż z terenu tej nieruchomości, przyjmuje na swój teren odpad o tzw. kodzie 17 05 04. Z przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach wynika, że odpad o kodzie 17 05 04 może być wykorzystany do utwardzenia powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego. Maksymalna dopuszczalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg/m2 powierzchni, czyli 200 kg na każdy metr kwadratowy gruntu. Jest to mniej więcej 8 cm wysokości. Tyle ziemi możemy przyjąć na naszą działkę bez narażenia się na odpowiedzialność.

Kuszące propozycje ze strony przedsiębiorców oddania lub przywiezienia w przystępnej cenie czystej ziemi mogą narazić przyjmującego na podwójne koszty: przyjęcia gleby czy gruzu oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie gromadzenia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym – ich usunięcia. W przypadku terenów zalewowych i podmokłych doradzamy skoncentrować się na wykonaniu odpowiedniej melioracji, niż po prostu zasypaniu „problemu” glebą czy gruzem. Często zdarza się, że rozwiązuje to problem właściciela nieruchomości, ale tworzy problemy sąsiadom. Zmienia się w ten sposób gospodarka wodna w okolicy i łatwo wtedy np. podtopić sąsiadów. W sprawach dotyczących melioracji pomoże:

Przemysław Kaźmierczak z Wydziału Środowiska i Nieruchomości
tel. 22 512 5 821, e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”p.kazmierczak@wiazowna.pl”]

Wykonanie odpowiedniej melioracji to często łatwiejsze i tańsze zadanie niż nawiezienie wielu ton ziemi.