Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna pn. „Wiązowna – Centrum” obszar planistyczny „A” oraz zmiany nr 3 i 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna.

Podział terenu objętego sporządzanym planem zagospodarowania przestrzennego na 2 odrębne obszary planistyczne zaproponowano w związku z dokonaną przez Starostę Otwockiego w roku 2014 modernizacją ewidencji gruntów. Wydzielony obszar planistyczny oznaczony literą ,,B”, jako bardziej zróżnicowany pod względem istniejącego zainwestowania, będzie wymagać uzyskania uzupełniających zgód. Spowoduje to wydłużenie postępowania. Obszar planistyczny ,,A” uzyskał wszelkie wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, w związku z tym procedura planistyczna może być wznowiona i poprowadzona do uchwalenia planu bez zbędnej zwłoki. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planistycznego ,,A” umożliwi m. in.  rozbudowę istniejącego w tym obszarze boiska o niezbędne zaplecze socjalne i sportowe oraz pozwoli uporządkować zabudowę mieszkaniową na gruntach ewidencyjnie leśnych, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia.

Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 17.08.2015 – 07.09.2015 w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dyskusja publiczna na temat planu odbędzie się 31.08.2015 (poniedziałek) o 15.30 w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Więcej informacji oraz formalne zawiadomienia można znaleźć w serwisie BIP Gminy Wiązowna.