Kategorie

Zarządzeniem Nr 39.591.2018 z dnia 19.03.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie „Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zadanie: Organizacja imprezy plenerowej pn. „Zrzutowisko Pierzyna”.

Kwota przeznaczona na powyższe zadanie wynosi 19.000,00 złotych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2018 r. Przy konkursach ofert na zadania na 2018 r. każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.