Kategorie

Dyrektor Oświaty Gminnej ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2) wykształcenie średnie i legitymowanie się co najmniej dwuletnim stażem pracy lub wykształcenie wyższe,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
7) znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe  (będące przedmiotem oceny):
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
2) doświadczenie w pracy w zakresie księgowości budżetowej oświaty,
3) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
4) znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Finanse, Sigma, Inwentarz Optivum i Płace,
5) umiejętność analitycznego myślenia,
6) umiejętność realizacji równoległej kilku procesów,
7) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność w czasie spiętrzenia prac,
8) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach: „Oferta pracy nr 3/2017 Oświata Gminna – księgowość” w terminie do 25 września 2017 r. do godz. 16.00 w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59 , pokój nr 111.