Kategorie

Zarządzenie dyrektora ZWiK w Wiązownie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie wody.

                                                  § 1.
1.Na terenie Gminy Wiązowna wprowadza się zakaz używania wody z wodociągów w gospodarstwach domowych do celów innych niż bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów, oczek wodnych i stawów, mycia samochodów w godzinach od 17.00 do 22.00 od 06.08.2015 r.

2.Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się jako nielegalny pobór wody.

                                                  § 2.
1.Zakaz i ograniczenia dostawy wody, o których mowa w § 1 i § 2, obowiązują od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do odwołania.
2.Do kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia upoważnieni są pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

                                                  § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna zarządzenia: § 28 ust. 4 uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 101/XIII/07 z dnia 25 września 2007 r. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251, poz.7387) w związku z możliwością wystąpienia braku zdolności przesyłu wody spowodowanym nadmiernym poborem wody do celów innych niż bytowe w okresie upałów (używanie wody do podlewania ogródków, napełniania sadzawek i oczek wodnych itp.).