Kategorie

Zawsze masz prawo złożyć reklamację na nieudany wyjazd. Jak to zrobić? Po pierwsze zawsze czytaj umowę przed podpisaniem. To właśnie w umowie zapisane są warunki wycieczki, takie jak transport, nocleg czy wyżywienie.

Prawo do reklamacji mają klienci, w przypadku których organizator wycieczki nie dotrzymał warunków określonych w umowie. Dotyczy to także osób kupujących tzw. wakacje „last minute”. Reklamacja imprezy turystycznej możliwa jest z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Chodzi o niedotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie (w tym tych dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach możemy składać reklamację, bo oferowane nam usługi nie są zgodne z umową i ustalonymi w niej standardami.

Przykładowo klient może złożyć reklamację i żądać obniżenia ceny wycieczki za niewywiązanie się operatora z umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania imprezy turystycznej jej organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług (np. zamiast hotelu czterogwiazdkowego zostanie zakwaterowany w dwugwiazdkowym). W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz organizatora.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczynę. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Reklamację należy składać niezwłocznie, najlepiej w formie pisemnej. Będzie miała ona znaczenie dowodowe w ewentualnym procesie sądowym. W piśmie reklamacyjnym warto podać: dane kontaktowe klienta, dane umowy, wady wycieczki, które reklamujemy (warto załączyć dowody rzeczowe w postaci zdjęć, oświadczeń od innych uczestników wycieczki, wysokość żądanej od biura rekompensaty, np. odszkodowania lub obniżenia ceny wycieczki), numer rachunku bankowego. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji niezadowolony klient ma prawo skierować sprawę na drogę sądową.

info. z tukontakt@wiazowna.pl Adwokat Marek Bajson

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01).

Prawnicy przyjmują:
• w poniedziałki godz. 12.00 – 16.00
• w środy godz. 12.00 – 16.00
• w czwartki godz. 08.30 – 12.30

Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, któ¬re mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc