Kategorie

Nowe stawki podatków w gminie

Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2016 r.

Stawki podatku od nieruchomości pozostały w wysokości obowiązującej w 2015 r. i będą niższe niż maksymalne stawki ustalane przez Ministerstwo Finansów.   

Stawki od budynków kształtować się będą na poziomie średnio ok. 82 % stawki maksymalnej, z wyjątkiem tzw. budynków pozostałych, dla których stawka stanowić będzie 38,4% stawki maksymalnej. W przypadku gruntów związanych z działalnością stawka wynosić będzie ok. 82% stawki maksymalnej, zaś dla pozostałych gruntów ok. 66% stawki maksymalnej.

Zdecydowanie obniżono stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu. W przypadkach, gdzie możliwe było zastosowanie stawki minimalnej, zastosowaliśmy taka właśnie stawkę.

Stawki podatku rolnego będą również niższe niż w 2015 r. i wyniosą:

– dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. gruntów o pow. przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy) – 134,38 zł z ha przeliczeniowego

– dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 268,75 zł za ha fizyczny.

Stawka podatku leśnego wynosić będzie 42,19 zł za 1 ha fizyczny.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić takie stawki podatkowe bo zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ekonomiczna wielu właścicieli zarówno nieruchomości jak i środków transportowych, jest trudna a obciążenia podatkowe i tak są już wysokie.

Ponadto, obniżając stawki transportowe chcemy przyciągnąć do gminy  nowych podatników, w tym firmy transportowe dla których podatek od środków transportu stanowi poważny koszt prowadzenia działalności. Taka polityka w dłuższym okresie zwiększy wpływy z podatków do budżetu gminy.

Planowany dochód w budżecie Gminy Wiązowna w 2016 r., z tytułu podatków lokalnych, wyniesie ok. 11,6 mln zł, co stanowi ok. 25% ogólnego dochodu gminy.

Podatki lokalne w całości są dochodem własnym budżetu gminy. Ściągalność ww. podatków, na terenie naszej gminny, jest na poziomie ok. 87%.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym, Wójt Gminy może udzielić ulg w spłacie należności podatkowych:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Warto płacić podatki tu, gdzie się mieszka. Wpływy z podatków pozwalają nam rozwijać i modernizować gminną infrastrukturę. Przypomnijmy, że w 2015 r. na inwestycje wydamy ponad 16 mln zł. A plany na 2016 mamy równie śmiałe!