Kategorie

Poszukujemy osób chętnych do objęcia stanowiska podinspektor w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. Znajomość m. in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

  1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 2 lata doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie zadań objętych naborem,
  2. Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
  3. Znajomość programów INFO-SYSTEM Księgowość Budżetowa i systemu Besti@,
  4. Znajomość planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz zasad sprawozdawczości budżetowej oraz z operacji finansowych,
  5. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność, umiejętności analityczne.

Dokumenty należy składać do dnia 21.05.2018 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko: podinspektor w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 2/2018″

Więcej informacji poniżej.