Kategorie

Na najbliższej sesji Rady Gminy radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna z wykonania budżetu za 2015 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w tej sprawie są pozytywne.

Radni będą się też zajmowali zmianami w budżecie na 2016 rok. Chodzi o wygospodarowanie 150 tys. zł., które będą przekazane Powiatowi Otwockiemu na wymianę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2711 W Glinianka – Rzakta. Powiat dołoży do tej inwestycji 300 tys. zł.

Radni będą też głosowali nad uchwałą, która pozwoli na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki. Będzie ona przeznaczona na modernizację stacji uzdatniania wody w Rzakcie. Dzięki tej inwestycji, która powinna się zakończyć w 2016 roku, rozwiążemy problem okresowego spadku ciśnienia wody w wielu miejscach i podniesiemy jej jakość. Pożyczka jest nisko oprocentowana, a zakończenie prac w terminie spowoduje umorzenia 20% należności.

Radni podejmą też decyzję czy gmina zaciągnie kredyt długoterminowy na cele inwestycyjne. Te pieniądze byłyby przeznaczone m.in. na rozbudowę szkoły w Malcanowie.

Oprócz finansów radni zajmą się też oświatą i kulturą w gminie. Po pierwsze będą głosowali nad uchwałą, która tworzy Centrum Usług Wspólnych na bazie jednostki jaką jest Oświata Gminna. Dzięki temu finanse wszystkich szkół, przedszkoli, ośrodka kultury, biblioteki i domu Senior Wigor będą rozliczane w jednym miejscu przez wyspecjalizowanych pracowników. Tworzymy jednostkę, która kompleksowo obsłuży nasze instytucje oświatowe, co znacznie usprawni ich pracę.

Inną ważną uchwałą w sprawie oświaty będzie uchwała dotycząca utworzenia zamiejscowego oddziału przedszkola w Pęclinie. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym przybywa i część rodziców nie zdecydowała się posłać sześciolatków do pierwszej klasy, nasze gminne przedszkola nie były w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci. Nowy oddział przedszkola w Pęclinie powstanie w szkole w Malcanowie. Budynek jest nowy, w pełni przystosowany do potrzeb małych dzieci. W ten sposób rozwiązany zostanie problem braku miejsc w przedszkolach dla dużej grupy dzieci, a nowy budynek szkoły będzie optymalnie wykorzystany.

Trzeci duży blok uchwał na najbliższej sesji będzie dotyczył planowania przestrzennego. Radni będą głosowali nad czterema uchwałami w tej sprawie. Chodzi o uwolnienie dużych obszarów inwestycyjnych zlokalizowanych w okolicach węzłów komunikacyjnych na drogach S17 i A2 (Majdan, Duchnów), których budowa ruszy w najbliższych latach. Stworzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na tych terenach ułatwi inwestycje. W planie „Wiązowna Kościelna – Gródek bis” poprawione zostaną te fragmenty, których na wcześniejszym etapie tworzenia planu nie zaakceptował Wojewoda Mazowiecki.

Ważną uchwałą będzie również przystąpienie do opracowania kompleksowej zmiany studium zagospodarowania gminy. Zmiana ta przewiduje rozwój obszarów pod inwestycje na terenach położonych w ciągach planowanych dróg krajowych.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 31 maja br. o godz. 16.00 (sala konferencyjna Urzędu Gminy)