Kategorie

Na sierpniowej sesji (28. 08) radni debatowali nad 23 projektami uchwał. Wśród nich znalazły się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Trzy projekty dotyczyły Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”. Projekty te ustalają przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Radni pochylili się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Uchwała wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe oraz usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad była także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która daje prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni uchwalili zasady współpracy z NGO, zawarte w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd program został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Radni przyjęli Strategię Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025, dzięki której będzie można podjąć efektywne działania na rzecz osób starszych. Przyjęto również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

Radni wyrazili zgodę na nabycie działki pod poszerzenie ul. Spacerowej w Duchnowie. To tylko niektóre z uchwał, podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”p.woznica@wiazowna.pl”]