Kategorie

Niemal na każdej sesji radni pracują nad planami miejscowymi dla różnych części naszej gminy. Podobnie było na lutowej sesji (27.02), na której podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla terenów leżących w Gliniance i Lipowie.Uchwała ta jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, wyrażone w petycji, która wpłynęła do urzędu 23 stycznia. Po zakończeniu skomplikowanej, wymaganej przepisami prawa procedury, plan obejmie łącznie 42 ha, na których będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi związane ze sportem i rekreacją oraz ustalony zostanie plan układu komunikacyjnego. Jak ważne dla społeczności lokalnej było podjęcie tej uchwały może świadczyć obecność wielu mieszkańców z południowej części naszej gminy.

Radni podjęli trzy uchwały z zakresu oświaty, najważniejsza z nich to utworzenie Przedszkola w Woli Duckiej, które już we wrześniu tego roku będzie funkcjonować w nowym budynku, przygotowywanym w ramach PPP. Pozostałe uchwały dotyczą regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podjęta przez Sejm RP ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na rady gmin obowiązek podjęcia uchwał dotyczących podziału gminy na okręgi i obwody głosowania. W stosunku do poprzedniego podziału gminy na okręgi przyjęto jedną zmianę. Sołectwo Kruszówiec dołączono do granic okręgu wyborczego: Bolesławów, Czarnówka i Rzakta. Gminę podzielono na 13 obwodów głosowania. Zachowano 8 dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jedną przeniesiono z budynku po gimnazjum w Gliniance do szkoły podstawowej w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1, w której będą mieściły się teraz dwa obwody głosowania, oraz utworzono 4 nowe siedziby: w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, w świetlicy w Majdanie, w świetlicy w Stefanówce oraz w świetlicy w Izabeli. Zmiany te zapewnią mieszkańcom większy dostęp do lokali wyborczych, a przez to przyczynią się do zwiększenia frekwencji wyborczej. Projekty tych uchwał zostały wcześniej uzgodnione z Krajowym Biurem Wyborczym i poddane konsultacjom społecznym.

Ponadto radni przyjęli plany pracy komisji i harmonogram pracy rady na ten rok. Zgodnie z harmonogramem sesje zostały zaplanowane na ostatni wtorek każdego miesiąca za wyjątkiem lipca, podczas którego rada ma przerwę wakacyjną.

Zwiększono środki do 150 tys. zł na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej (pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego) oraz zdecydowano o przekazaniu dotacji celowej dla Miasta Sulejówek na wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi krajowej Nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku, która bezpośrednio przylega do naszej gminy.

Podjęto też stanowisko w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na dwóch działkach w obrębie geodezyjnym Malcanów. To stanowisko jest niezbędne do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”.

To tylko niektóre z uchwał, którymi zajęli się radni. Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz w Biurze Rady, pok. 207. Przypominamy, że sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy na kolejną z nich 27 marca.