Kategorie

24 czerwca (środa) o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura” (do którego należy nasza gmina i jej mieszkańcy) odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, w sali konferencyjnej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady w 2014 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwały nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2014 rok.
 13. Podjęcie uchwały  nr 9/2015 w sprawie pokrycia wydatków przewyższających przychody z przychodów lat następnych
 14. Podjęcie uchwały nr 10/2015 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
 15. Podjęcie uchwały nr 11/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady LGD Natura i Kultura
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie Zebrania.

Drugi termin tego samego dnia 30 minut po terminie pierwszym.