Kategorie

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Wiązowna zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026.
Konsultacje mają na celu zapoznanie się z projektem Programu oraz zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii dotyczących treści Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026.
Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są mieszkańcy Gminy Wiązowna, w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele przedsiębiorców, parafii.
Do udziału w konsultacjach zaprasza się mieszkańców gminy Wiązowna oraz inne zainteresowane podmioty.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2017 r.
Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; organizacja warsztatów i spotkań, zbieranie uwag ustnych.
Uwagi zbierane będą w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres email: e.kowalska@wiazowna.pl.
Projekt Programu wraz z załącznikami będzie dostępny w podanym okresie konsultacji na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II pietro).