Kategorie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Oferty należy składać w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro lub za pośrednictwem poczty na adres korenspondencyjny: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert – zadania zlecone ze środków PFRON w 2017 r., zadanie Nr ……,pn. „…..”)
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania ofert upływa 11 maja 2017 r., godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mcps.com.pl