Kategorie

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie

Wymiar etatu: 1/1 Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 3 lata.
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna

WYMAGANIA Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane studia humanistyczne, artystyczne, pedagogiczne lub ekonomiczne, zarządzanie,
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w szczególności w ośrodkach lub centrach kultury,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 • zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie”;

Dodatkowe (preferowane):

 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych,
 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, a także: rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych;

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań statutowych i planów działalności GOK,
 • reprezentowanie GOK na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącą działalnością,
 • zarządzanie majątkiem GOK,
 • ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 • realizacja programu działalności GOK,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową poza dotacjami przekazywanymi przez organizatora;

OFERTY (wyłącznie pisemne) KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny),
 2. pisemną informację na temat dotychczasowej działalności kandydata w zakresie kultury,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
 6. prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
 8. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz.1584 ze zm.),
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168),
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2014, poz. 1182), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych,
 13. opracowanie pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie”, które powinno zawierać następujące elementy:
 • opis zakresu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w oparciu o Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, z uwzględnieniem sieci świetlic wiejskich;
 • propozycję rozwoju istniejących oraz nowych form kultury w GOK;
 • koncepcję współpracy z organizacjami społecznymi i jednostkami pomocniczymi Gminy;
 • prognozę kosztów GOK w Wiązownie;
 • wskazanie źródeł finansowania działalności GOK w Wiązownie z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;;

INNE INFORMACJE

1. Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r., do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie”.
 • Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do biura obsługi interesanta Urzędu Gminy Wiązowna. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 • Dokumenty wymienione w Dziale II powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu lub potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

2. Wójt może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podawania przyczyny.

3. Postępowanie konkursowe:

 • Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Wiązowna powoła Komisję Konkursową.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w sposób przyjęty w tej instytucji. 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie www Urzędu Gminy i na stronie BIP Urzędu. 6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. 7. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności GOK osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie – tel. 22 789 41 79, email: gok@gok-wiazowna.pl lub za pośrednictwem strony www.gok-wiazowna.pl 8. Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie na podstawie powołania na okres 3 lat.
 • Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno -finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania.
 • Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny