Kategorie

Na jubileuszowej 50. sesji (28.11.) radni podjęli 14 uchwał. Najważniejsza z nich, która dotyczy całej naszej społeczności to stawki podatku od nieruchomości.
Radni zagłosowali za tym, aby podatek w 2018 roku wzrósł wyłącznie o stopę inflacji tj. 1,9 %. Podatek od środków transportu będzie obowiązywał w tegorocznej i ubiegłorocznej wysokości. W 2016 roku obniżyliśmy zdecydowanie stawki tego podatku dla wszystkich rodzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu. W przypadkach, gdzie możliwe było zastosowanie stawki minimalnej, zastosowaliśmy taką właśnie stawkę. Dzięki czemu przyciągnęliśmy do gminy nowych podatników w tym firmy transportowe i to się sprawdziło z obopólną korzyścią, przedsiębiorcy mają mniejsze koszty prowadzenia działalności, a my większe wpływy do budżetu. Przypominamy, że to właśnie dzięki podatkom możemy modernizować naszą gminę i inwestować w jej rozwój.

Radni zajęli się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiązowna – Centrum obszar planistyczny „A”. M.in. podjęli decyzję o zmianie przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne wokół stadionu klubu sportowego „Advit”. Taka zmiana pozwoli w przyszłości rozbudować i zmodernizować zaplecze techniczne klubu. Uchwalenie tego planu ułatwi również proces inwestycyjny na tym terenie. Sukcesywnie odrabiamy wieloletnie zaniedbania w tej materii.

Rada zatwierdziła Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie (do 31 grudnia 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji) na lata 2018-2022″. Plan ten stanowi podstawę do działań inwestycyjnych w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków oraz zadań rozwojowo – modernizacyjnych.
Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2018, który określa lokalną strategię działania w zakresie profilaktyki.
Radni podjęli również kilka uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami. Przyjęto darowiznę dwóch działek pod drogi w Majdanie i Malcanowie, co usprawni komunikację na danym terenie. Nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości położnych w Lipowie, Kącku i Wiązownie, gdyż działki te położone są w miejscach, w których gmina nie planuje realizacji inwestycji celu publicznego. Nadano nazwy ulicom w Majdanie, ul. Szmaragdowa i w Zakręcie, ul. Szczęśliwa.
Dokonano wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe na kadencję 2016-2019. W tajnym głosowaniu (jak nakazuje ustawodawca) wybrana została Renata Mielnicka.

Wszystkie uchwały po podpisaniu przez Przewodniczącą Rady będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady, pok. 207.