Kategorie

Zapraszamy 14 maja, w poniedziałek do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, o godz. 17.00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca ponownie wyłożonego projektu Zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna.

Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  1. Korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  2. Z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  3. Obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy, w tym nieruchomości gminne,
  4. Aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/zmiana studium oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji o zmianie studium udzielają:

Jolanta Lipska i Rafał Musiałek
pok. 005, tel. 22 512 58 17 i 22 512 58 19
e-mail: j.lipska@wiazowna.plr.musialek@wiazowna.pl