Kategorie

14 stycznia 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026, które trwały 30 dni. Konsultacje miały na celu zapoznanie się z projektem Programu oraz zebranie od mieszkańców gminy uwag i opinii dotyczących jego treści. Uwagi i opinie zbierano w postaci papierowej i  elektronicznej, w tym za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tuwiazowna.pl, a także podczas spotkań konsultacyjnych i warsztatów, które odbyły się  w siedzibie Urzędu w dniach: 22 grudnia 2016 roku, 9 stycznia 2017 r. Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna wraz z załącznikami dostępny był w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II pietro).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji powstał przy szerokim udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców i innych interesariuszy rewitalizacji. Dokument został przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Program stanowi rezultat prac i analiz służących wytyczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz tworzy ramy prowadzenia działań rewitalizacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, wyznacza kierunki i opisuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych i zebranych uwag, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  zostanie zaktualizowany, a następnie skierowany do instytucji zewnętrznych celem zaopiniowania. W przypadku uzyskania pozytywnych opinii Program zostanie przedstawiony Radzie Gminy Wiązowna. Podsumowanie z przeprowadzonych konsultacji: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=165298

Realizacja projektów rewitalizacyjnych wynikających z treści Programu będzie monitorowana przez Komitet Rewitalizacji  powołany przez Wójta Gminy Wiązowna Zarządzeniem Nr 158.359.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 21 osób reprezentujących lokalne środowiska gospodarcze, mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym prowadzeniu działań związanych z rewitalizacją.

 

LOGO UE (002)