Kategorie

Najważniejsza uchwała podjęta na ostatniej sesji w tym roku to uchwała budżetowa na 2018 rok. Po autopoprawce do projektu budżetu, budżet zakłada dochody na poziomie 85 041 708,65 zł, a wydatki 92 129 458,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), planowany na prawie 26 mln zł. Względem ostatnich zmian (wprowadzonych na sesji grudniowej) dochody w 2018 roku wzrosną o 8,56 % natomiast wydatki o 11,46 %. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26 mln zł. Planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł. Reszta pochodzić będzie bezpośrednio z naszych podatków. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 25 mln zł:
• ścieżki rowerowe 6,8 mln zł,
• systemowa modernizacja placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 6,5 mln zł,
• modernizacja i budowa dróg prawie 4 mln zł,
• budowa kanalizacji i wodociągów prawie 3 mln zł,
• budowa świetlic około 1,4 mln zł,
• Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł,
• oświetlenie uliczne 605 tys zł,
• Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji było wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, które uelastycznią wymogi dotyczące miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Podczas sesji na ręce Alicji Dybkowskiej-Purwin i Marka Purwin zostało wręczone wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Wiązowna dla stowarzyszenia „Więzy” za wkład w rozwój kultury i turystyki. Niespodzianką była wizyta harcerzy ze 102 Drużyny Harcerskiej „Aventuro”, którzy przynieśli betlejemskie światło. Po podpisaniu przez przewodniczącą rady, wszystkie uchwały dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej.