Kategorie

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – ułatwienia w korzystaniu z CEIDG

Uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom „rezygnacji” z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to tylko niektóre ze zmian w funkcjonowaniu CEIDG, przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 26 października 2015 roku nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP. Wejdzie  w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie obsługi firm w ramach CEIDG, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i administracji. Zaproponowane zmiany są efektem konsultacji oraz wnikliwej analizy zgłoszeń i uwag od użytkowników systemu.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Nowe przepisy przewidują wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej (zmiana art. 32 ust. 2). W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzona zostanie możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a wpis nie będzie publikowany w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o nierozpoczęciu działalności.

Wśród najważniejszych zmian wymienić należy m.in. wprowadzenie „pełnego”, jednego okienka w ramach CEIDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS. Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS (pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS).

Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG

Nowelizacja pozwoli na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu, poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej, zamiast w trybie decyzji administracyjnej.

Automatycznie wykreślnie będzie miało miejsce (zgodnie z ust. 4-8 w art. 34 ustawy):

  • w przypadku niezłożenia wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności;
  • w sytuacji, gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Postępowania dotyczące wykreślenia niewznowionych działalności oraz wykreślenia przedsiębiorców z zakazem prowadzenia działalności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, będą realizowane zgodnie z nowymi regulacjami (art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Istotną zmianą będzie dodanie nowej przesłanki do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu przez Ministra Rozwoju, dokonanej po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a).

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji). Nie dotyczy to wpisów cudzoziemców.

Możliwość poprawiania wniosków

Dzięki nowym przepisom (prawo do ponownego przekształcania wniosku przedsiębiorcy) pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG (nowy art. 36a)

Nowe funkcjonalności i dodatkowe dane podlegające wpisowi

W ramach zmian, do katalogu danych podlegających wpisowi, dodany zostanie numer telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego (zmiana art. 25). W CEIDG udostępniona zostanie także funkcjonalność potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania imienia, nazwiska, numeru PESEL i NIP przedsiębiorcy przez instytucje finansowe (nowy art. 38 ust. 2a)

Nowe przepisy uporządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym (zmiana art. 31). Rozwiążą także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych. W ustawach, w których cały czas mowa jest o tym, iż przedsiębiorca powinien podać numer EDG, dokonane zostaną zmiany, uwzględniające fakt, że od czasu uruchomienia CEIDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.

Ważną zmianą będzie także zniesienie opłaty za udostępnienie danych CEIDG – po wejściu w życie nowelizacji, dane te będą bezpłatne, hurtowo udostępniane podmiotom publicznym i komercyjnym (zmiana art. 39).

Przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wejdą w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Po 12 miesiącach zacznie obowiązywać regulacja umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS.

Nowelizacja jest kolejnym etapem ułatwiania kontaktów administracji z przedsiębiorcami z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Sprawną komunikację z przedsiębiorcami umożliwia także Elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK).