Kategorie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych Program „Rodzina 500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 , który zaczyna się od dnia 01.10.2017r. można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

Dotychczas wydane decyzje administracyjne obowiązują do 30 września 2017 roku.  Aby otrzymywać świadczenie wychowawcze po tym terminie, należy złożyć nowy wniosek.

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem. Jednakże osoby te muszą udokumentować swoją sytuację finansową. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto nie przekracza kwoty 1200 zł na członka rodziny.

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25.

Zmiany w 2017 roku.

Główne zasady projektu pozostają bez zmian, ale rząd chce wyeliminować nadużycia, które wykazała kontrola w ramach przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny. Chodzi głównie o dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko. Część beneficjentów, np. rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów zawiązywała go z pracodawcą na warunkach, które umożliwiają otrzymanie świadczenia.

Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co skutkowało wcześniej otrzymaniem świadczenia).

Nowelizacja ustawy ma również ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie wychowują dziecko. W takim przypadku, aby otrzymać świadczenie, rodzic będzie musiał mieć zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Ustalając dochód rodziny z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na jaki jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” w terminie do dnia 11 sierpnia każdego roku.

Podsumowując

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) należy złożyć starannie wypełniony wniosek. Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, należy złożyć wypełniony wniosek i dołączyć do niego wszelkie zmiany, które nastąpiły czyli: w przypadku utraty dochodu np. świadectwo pracy, dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej, a w przypadku uzyskania dochodu np. umowę o pracę, umowę zlecenia oraz uzyskany dochód netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Więcej informacji TUTAJ